گل میخک : نام علمی: Dianthus ) )

این گل در ابتدا توسط گیاه‌شناس یونانی  تئوفرستوس (Theopharastus)، دیانتوس (Dianthus) نامیده شد  که گل بومی منطقه خاور نزدیک است .