گل داوودی :  نام علمی: ( Chrysanthemum )

نام یک سرده از تیره کاسنیان است. گیاهان آن چندساله و بومی آسیا و شمال‌ شرقی اروپا  هستند. منشأ بیشتر گونه‌ها شرق آسیا است و مرکز تنوع آن کشور چین است .