تحویل گلخانه کارخانه شریف آباد با نصب سیستم فن وپد