گلخانه آقای فتحی سلمان آباد پیشوا تحویل خردادماه با  کشت فلفل رنگی