تحویل کشت بلوبری همراه با آبیاری قطره ای پاکدشت شهرک گلفام در تاریخ سوم آذز ماه