بازدید آقای دکتر تقوی از غرفه نواندیش پارمیس

نمایشگاه بین المللی ایران سبز

 

بازدی جناب آقای رمضان نژاد از غرفه نواندیش پارمیس

نمایشگاه بین المللی ایران سبز