نصب راهرو مرکزی به طول ۲۲۰متر با پنجره سقفی دو طرفه