نشاء و گل شمعدانی

گل شمعدانی :  نام علمی : PELARGONIUM  HORTOM

خانواده :  GERANIACEAE

بومی منطقه :  آفریقای جنوبی