ستون گذاری پروژه آقای شهریاری شهرری
۹۹.۸.۴
ارتفاع نهایی ۷.۵متر
ارتفاع تا زیر آبراه ۵ متر